Vicariestichting De Vijf Capellarijen Ambachtsheerlijkheid Kloetinge

 Foto: www.pzc.nl/monnikenwerk

Doel en beleid

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

-  het bevorderen en ondersteunen van het verrichten van studies voor universitaire, wetenschappelijke of andere opleidingen, dan wel promotieonderzoeken door personen die bij voorkeur in de provincie Zeeland woonachtig zijn dan wel daaruit afkomstig zijn of met Zeeland een band hebben;

-  het beheren, onderhouden en exploiteren van het op het landgoed Ambachtsheerlijkheid Kloetinge gelegen Jachthuis en het daarbij behorende park teneinde dit als monument in stand te houden en een actieve functie te laten vervullen ten behoeve van de gemeenschap van Kloetinge als cultureel erfgoed;

-  het ter realisering van de voornoemde doelstelling huren en (onder)verhuren van het Jachthuis bij voorrang aan begunstigers die de stichting steunen;

-  het bevorderen van andere activiteiten die liggen op kerkelijk, charitatief, cultureel, wetenschappelijk of educatief gebied dan wel het algemeen nut beogen, in het bijzonder indien zulks verband houdt met de gemeenschap van Kloetinge, althans met de provincie Zeeland.

 

Beleid

Het beleid van de Stichting bestaat uit het zoveel mogelijk uitvoering geven aan bovengenoemde doelstellingen.

Bestuur

Bestuurssamenstelling

De stichting heeft vier bestuursleden. Een voorzitter, een secretaris en twee algemeen bestuursleden.

De taak van het bestuur is uitvoering geven aan het doel van de stichting.

De heer J.J.C. van Dijk van 't Velde

Patronus

Aleen / zelfstandig bevoegd.

De heer J.J.C. van Dijk van 't Velde

Penningmeester

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)).

Lord R.N.G. Ashtown

Bestuurslid

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)).

S.E. baron Van Voorst tot Voorst

Bestuurslid

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)).

Beloningsbeleid

De bestuurders van de Stichting handelen op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting. De stichting heeft geen personeelsleden in dienst.

Verslagen

Uitgeoefende activiteiten

De Stichting heeft dit jaar conform de doelstelling volgens de akte weer studiebeurzen verstrekt en giften gedaan. De giften zijn gedaan aan Brassband Excelsior, Stichting tot behoud van de molen van Kloetinge en Stichting Amicitia Kloetinge. Tevens is er dit jaar, evenals voorgaande jaren, een tuinconcert verzorgd. Tevens heeft de Stichting deelgenomen in het project "schrijven boek Sint Sebastiaansgilde", welk boek in 2011 is gerealiseerd.

 

Eveneens wordt Stichting Exploitatie Accommodatie Handboogsport voor een groot deel gefinancierd door de Vicariestichting de Vijf Capellarijen Ambachtsheerlijkheid Kloetinge. Deze indoor baan zal door meerdere verenigingen worden gebruikt waar onder Vereniging Schutterij Ravenstein en leden van Sint Sebastiaan of Handbooggilde van Kloetinge.

Financiële verantwoording

Hieronder kan het jaarverslag worden gedownload.

Geschiedenis

De ambachtsheerlijkheid Kloetinge, vroeger en nu

Piet Leupen

In het midden van de provincie Zeeland ligt het dorp Kloetinge, het mooiste dorp van het eiland Zuid-Beveland. Midden in het dorp staat de laat-middeleeuwse Geerteskerk en vlak daarbij ligt de vate, waar ooit het vee gedrenkt werd. Kloetinge is ook bekend vanwege het feit dat het een van de weinige Zeeuwse plaatsen is, waar een uit de Middeleeuwen daterende instelling, de ‘ambachtsheerlijkheid’ geheten, nog springlevend is.

 

Dat deze term niet veel te maken heeft met hetgeen wij doorgaans onder `heerlijk’ verstaan, zal duidelijk zijn. En natuurlijk, als je het over zo’n ambachtsheerlijkheid hebt, komt ook altijd de bezitter van de heerlijkheid ter sprake, de ambachtsheer of ambachtsvrouwe. Nu is er een ambachtsvrouwe, mevrouw J.J. van Dijk van ’t Velde-Radermacher Schorer. Is overal elders de heerlijkheid eigenlijk een uitstervend historisch fenomeen, hier in Kloetinge ligt het dus toch een beetje anders.  Lees meer >>>

Contact

Vicariestichting De Vijf Capellarijen Ambachtsheerlijkheid Kloetinge

 

het RSIN nummer 007675859

 

Contactgegevens:

Paleisweg 26

3886 LC Garderen

tel: 06 54330008

e-mail: jaap@dijkvelde.nl

Copyright 2020 - Vicariestichting De Vijf Capellarijen Ambachtsheerlijkheid Kloetinge  |  Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.